Lex-anmälningar till socialstyrelsen får kritik

av Anne Skåner den 3 maj, 2013

i Blogg

Socialstyrelsen har publicerat en tillsynsrapport  som sammanfattar tillsynen under 2012 inom Hälso- Sjukvård och socialtjänsten. Under 2012 fick de in 1 044 Lex Sarah, alltså där medarbetare inom Socialtjänsten och inom LSS skall rapportera missförhållanden och risker som kan medföra detsamma.

Det är den sista tillsynsrapporten som överlämnas från Socialstyrelsen, den 1 juni bildas en ny myndighet,  Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Det intressanta är att Socialstyrelsen anser anmälningarna undermåliga. Utredningarna saknar redogörelse av bakomliggande orsaker och framför allt saknar utredningarna en bedömning av risken för om något liknande kan ske igen. Såväl socialtjänsten som hälso- sjukvården måste bli bättre på att utreda och höja kvalitéen i sina anmälningar.

Kerstin Hammar som är projektledare och utredare på Socialstyrelsen säger också att de som ansvarar för vård och socialtjänst inte heller tar sitt fulla ansvar för att se till att medarbetarna följder reglerna som styr verksamheten,

Antalet klagomål på hälso- och sjukvården var under förra året  7 123 vilket är 400 fler mot 2011. En tredjedel ledde till kritik från socialstyrelsen.

Av de inspektioner som skett på HVB hem, 1 797 inspektioner vid 690 HVB-hem, granskades bl.a utbildningsnivån hos de anställda. Hälften av personalen vid HVB-hemmen saknar lämplig kunskap och erfarenhet. På HVB för ensamkommande flyktingbarn var andelen utan lämplig kunskap 41 %.

Under 2012 inkom 2 805 klagomål som gällde socialtjänsten till Social- styrelsen. Det är ungefär samma antal som inkom under 2011. Flest klagomål kommer från storstadregionerna, men fördelningen ser annorlunda ut om antalet klagomål ställs i relation till befolkningsunderlaget.

Mer än hälften av klagomålen rör individ- och familjeomsorgens arbete med barn och familj, missbruk och försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd). En kritik som framkommer är kommunernas brist på att dokumentera beslut om umgängesbegränsningar för föräldrar till barn i samhällsvård. Barn som är placerade har rätt till kontakt med sin famillj men ibland måste umgänget begränsas. Klagomålen handlar ofta om att föräldrar inte får skriftliga beslut som går att överklaga, Socialtjänsten tycks sakna kunskap om bestämmelserna i LVU och andra regeler som styr myndighetsutövning och tillgodoser därför inte den enskildes rättssäkerhet.

Ett annat område som uppmärksammats är de sociala biståndsreglerna, där bla försörjningsstöd ingår. Rapporten säger att kommunerna inte prövar bistånden utifrån barnens bästa och barnperspektivet. Man behovsprövar inte alla ansökningar om bistånd utan erbjuder sk serviceinsatser. Det kan innebära att den som söker inte får ett överklagningsbart beslut.

 

 

tillsynsrapport2013

.

 

 

 

 

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: