Flytta ansvaret till arbetsgivarna

av webbmaster den 31 januari, 2013

i Debatt

Den falska verklighetsbeskrivning kring arbetslösa och sjukskrivna måste upphöra. Som skuldbelägger individen. Det är arbetsgivarna som har makten att ta emot flera på sina arbetsplatser.

DEBATT: Gunilla Rydberg, samhällsdebattör och deltagare i SocialAktion

Just nu pågår en stor statlig utredning om våra socialförsäkringar – arbetslöshets-, sjuk- och arbetsskadeförsäkringen. En högeropinion vill gå i riktning mot privatisering. Det beror enkelt uttryckt på att de rika inte tycker om att betala skatt. Eller som Johan Stael von Holstein uttryckte det i radio: ”Jag har inte lust att betala för uppehället för någon arbetslös skinhead i Skövde”.

De välbeställda tycker att de betalar för mycket i skatt för socialförsäkringarna i förhållande till vad de får ut vid exempelvis sjukdom. Vid hel- eller delprivatisering kan de som har råd köpa sig en bättre vård, vilket ytterligare kommer att öka klassklyftorna, bidra till ännu större segregering och adjö till sista delen av den ”svenska modellen” – ett samhälle baserat på solidaritet, generell välfärd och gemenskap.

I underlagsrapporterna till utredningen betonas av flera författare vikten av olika typer av sanktioner i försäkringarna gentemot arbetslösa och sjuka. Genom att ersättningarna har tydliga tidsgränser, inte är för höga och blir lägre allt eftersom, vill man undvika ”moral hazard”, dvs ett felaktigt utnyttjande. Man satsar stora resurser på att upptäcka fusk. Riksrevisionen har kommit fram till att c:a två procent eller 10 miljarder per år av alla utbetalningar beror på avsiktligt fusk. Att ställa mot de 50 miljarder av ”vanlig” skattesmitning som staten går miste om varje år.

Regeringen biter sig själv i svansen. Enligt den Parlamentariska socialförsäkringsutredningens hemsida under fliken Uppdraget påstås att i dagsläget har den som helt saknar arbetsförmåga en ”tryggad inkomst”. Det är långt ifrån sant för alla sjuka. Oron för ekonomin har numera tillkommit för en stor del av de som kämpar för tillfrisknade från sjukdom eller med att hitta ett jobb. Att använda ”sanktioner” eller bestraffningar mot redan försvagade fungerar inte. Svåra ekonomiska problem skapar bara ytterligare stress i en redan svår situation.

Att se arbetslöshet enbart som en funktion av ersättningsnivåer och konstruktioner i försäkringarna är nonsens, och skuldbelägger de långtidssjuka eller arbetslösa. Verkligheten är den att det inte finns några möjliga arbeten och att arbetsgivarna inte anställer. En konsekvens av årtionden av personalneddragningar, rationaliseringar och lönehöjningar för dem med arbete, som gör att endast ett urval av den mest attraktiva arbetskraften är den som finner vägen till fasta anställningar.

Men resten då? Ska de starta eget? Det måste bli ett slut på denna falska verklighetsbeskrivning som skuldbelägger arbetslösa och sjukskrivna.
Varför inte vända på perspektiven och rikta sanktionerna mot den del av samhället som har kontrollen och makten över situationen, dvs. arbetsgivarna! Varför inte istället låta dessa ta sitt ansvar och införa en procentuell obligatorisk fördelning mellan vinstuttag och personaltäthet? Utsätt arbetsgivarna för sanktioner när de rationaliserar bort tänkbara arbetsuppgifter, eller när de höjer lönerna istället för att erbjuda arbetstillfällen.

Lösningen på långtidsarbetslöshet, långtidssjukskrivningar och ungdomsarbetslöshet är enkelt och tar inte lång tid att lösa. Det är bara att ålägga alla arbetsgivare att, beroende på storlek anställa en till tre personer ur vardera gruppen. Inför sanktioner och straffavgifter mot arbetsgivare som säger upp personal, särskilt deltidssjukskrivna. Införa restriktioner mot arbetsgivare som flyttar sin verksamhet utomlands pga. av lönekostnader. Kostnadsökningen får tas från de egna anställdas löner eller bonusar, från aktieutdelningen eller från vinsten – det har de garanterat råd med.

Det har blivit dags att flytta skulden, ansvarsfrågan och sanktionerna från den som har små eller inga möjligheter att påverka situationen till den som har makten och resurserna att lösa problemet – arbetsgivarna!

Gunilla Rydberg

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: