Fokusgrupper

Våren 2015 samarbetade SocialAktion med DHR Göteborgsavdelningen i ett undersökande arbete om möjligheter och hinder inom arbetslivet för personer med funktionsnedsättning.

DHR_logosNär samarbetet inleddes höll DHRG just på att avsluta sitt Arvsfondsprojekt Din vardag -Vår politik, i vilket de med aktionsforskning som metod undersökt rörelsehindrades livsvillkor. Detta arbete hade gett upphov till nya frågor, bland annat hur arbetssökande med nedsatt rörelseförmåga upplevde att stödet från Arbetsförmedlingen fungerade. Man såg också ett behov av att rikta mer ljus mot hur diskriminering på grund av funktionsnedsättning kunde yttra sig i arbetssammanhang.

I samarbetet mellan SocialAktion och DHRG valde vi att undersöka dessa frågor närmare. Vi breddade även perspektivet till att inte bara omfatta personer med nedsatt rörelseförmåga utan även personer med psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Som en del i det undersökande arbetet arrangerades fokusgrupper där deltagare med olika typer av funktionsnedsättningar utbytte och analyserade erfarenheter av Arbetsförmedlingen och diskriminering i arbetssammanhang. I grupperna fanns personer med erfarenhet av rörelsehinder, hörselnedsättning, cp, adhd, add, asperger/autismspektrumstörning, tvångssyndrom, utmattningsdepression, fibromyalgi, kognitiva svårigheter, borderline, schizofreni och annan psykossjukdom samt kriminalitet och missbruk.

Tim och Linda, två deltagare ur fokusgrupperna. Tim och Linda, två deltagare ur fokusgrupperna.

 

Efter att deltagarna berättat sina egna historier och lyssnat till varandra diskuterades och analyserades skillnader och likheter i upplevelserna. Sammanfattningsvis konstaterades fler likheter än skillnader mellan personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

När det gällde Arbetsförmedlingen upplevde deltagarna att stödet i att hitta ett arbete brister, och i många fall saknas helt och hållet. Däremot menade flera att om man på egen hand hittade ett arbete så kunde Arbetsförmedlingen bistå med visst stöd, främst lönesubventioner till arbetsgivaren, men även i form av hjälpmedel och anpassning av arbetsplatsen. Deltagarna i fokusgrupperna var också överens om att Arbetsförmedlingen generellt sett har för dålig kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar, och man efterlyste erfarenhetsexperter inom myndigheten – alltså personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning, arbetssökande och arbetsliv.

Berättelserna om diskriminering i arbetssammanhang skilde sig åt från person till person. Flera handlade om utnyttjande – och när utnyttjandet inte längre fungerade fick personen inte vara kvar på arbetsplatsen. Några berättelser handlade om hur arbetsgivare och arbetsförmedlare gått över huvudet på den arbetssökande och då diskuterat funktionsnedsättningen på ett sätt som skapat problem för den arbetssökande.

I SocialPolitik nr 2 2015 kan du läsa mer om fokusgrupperna. Resultaten presenterades även på konferensen Arbetsmarknad & Funktionshinder i maj 2015.

Deltagare ur fokusgrupperna under konferensen Arbetsmarknad & Funktionsnedsättning Foto: Anders Löwdin. Deltagare ur fokusgrupperna under konferensen Arbetsmarknad & Funktionsnedsättning. Foto: Anders Löwdin.

Kommentarer är avstängda för den här posten.